Zawiadomienie Starosty

aktualizacja: 2020-02-11 11:25:36     nr wiadomości: 41455     przeczytano: 5399     Ilość komentarzy komentarze: 0
ZAWIADOMIENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 10.02.2020 r.
 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I w km 0+096-1+090”

Zgodnie z art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Piotra Żabickiego reprezentującego DROMOBUD sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo z dnia 17 stycznia 2020 r. – Starosta Grajewski wydał w dniu 10 lutego 2020 r. decyzję nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I w km 0+096-1+090”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającym i teren ustalone decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postepowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
                                 
Działki ulegające podziałowi:
Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo:
Działka nr ewid. 3128/1 o pow. 1,03548 ha na działki:
a) 3128/6 o powierzchni 0,0156 ha       b) 3128/7 o powierzchni 1,098 ha
Działka nr ewid. 3128/3 o pow. 0,3432 ha na działki:
a) 3128/8 o powierzchni 0,0563 ha      b) 3128/9 o powierzchni 0,2869 ha
Działka nr ewid. 3128/5 o pow. 0,3366 ha na działki:
a) 3128/10 o powierzchni 0,0113 ha      b) 3128/11 o powierzchni 0,3253 ha
 
Powyższe oznaczenia należy interpretować:
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
 
Działki objęte czasowym zajęciem :
Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo :
o nr ewid. 3130/1, 3128/3 (po podziale 3128/9) i 3128/5 (po podziale 3128/11).
 
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30,   tel. 86 273 84 69.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.