Zawiadomienie

aktualizacja: 2020-03-24 09:12:11     nr wiadomości: 41900     przeczytano: 4432     Ilość komentarzy komentarze: 0

Starosta Grajewski

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego 

    

    Na podstawie art. 8, art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3, art.117 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256), Starosta Grajewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia

o wszczęciu w dniu 24 marca 2020 r. na wniosek Burmistrza Rajgrodu postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności – wywłaszczenie na rzecz Gminy Rajgród – nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Rajgród,  w obrębie nr 0030 Wólka Piotrowska jednostka ewidencyjna Rajgród - obszar wiejski, powiat grajewski, województwo podlaskie, działki nr 62/1 o powierzchni 0,0065 ha.

Przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest na realizację celu publicznego, tj. przebudowę drogi gminnej Nr 102890B w miejscowości Wólka Piotrowska.

Zgodnie z prawomocną decyzją znak PP.6733.5.2018 z dnia 16.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 102890B w miejscowości Wólka Piotrowska” został opracowany i zatwierdzony decyzją znak GN.6831.23.2019 z dnia 18.09.2019 r. podział nieruchomości wraz z mapą  podziału dotyczący ww. nieruchomości.

Działka ew. nr 62/1 o powierzchni 0,0065 ha powstała z działki nr 62 która zgodnie   z wypisem z rejestru gruntów w całości stanowi grunty orne - RIVb o pow. 0,0100 ha. 

Dla działki nr 62/1 obręb ewidencyjny 0030 Wólka Piotrowska jednostka ewidencyjna Rajgród – obszar wiejski Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00028243/2. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Jan Koniecko syn Józefa i Władysławy (nie żyje).

    W związku z powyższym na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w dniu 17 stycznia 2020 r. Starosta Grajewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego przedmiotowej nieruchomości.

    Ponieważ w terminie 2 miesięcy od dnia 17.01.2020 r. nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, niniejszym zawiadomieniem Starosta Grajewski informuje o wszczęciu postepowania wywłaszczeniowego.

    Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia lub przez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej tj. od dnia 24.03.2020 r. zostanie złożony w Sądzie Rejonowym w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wniosek o ujawnienie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.