Wykaz nieruchomości do zbycia

aktualizacja: 2020-04-15 10:17:18     nr wiadomości: 42092     przeczytano: 3710     Ilość komentarzy komentarze: 1

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIENIA GMINNEGO GMINY WĄSOSZ
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 36/1, obręb Kędziorowo, gmina Wąsosz powierzchnia 0,0499 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą pod numerem LM1G/00024789/3. Dział III i IV księgi nie zawiera wpisów. Nieruchomość w operacie ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowana jako Br-RIVb.

  2. Opis nieruchomości: działka nr 36/1 stanowi grunt rolny, przylega do pasa drogi powiatowej 1813B.

  3. Przeznaczenie w planie miejscowym: dla nieruchomości nie został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.

  4. Cena nieruchomości: zgodnie z ustaleniami stron wartość nieruchomości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wójt Gminy informuje, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, mogą składać wniosek do Urzędu Gminy Wąsosz o jej nabycie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2020 r.

Nie złożenie wniosku przez osoby uprawnione w powołanym wyżej terminie traktowane będzie jako odstąpienie od nabycia, a przedmiotowa działka zostanie zbyta.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsosz oraz sołectwa Kędziorowo, na stronie internetowej i BIP urzędu w dniach od 15 kwietnia 2020 r. do 07 maja 2020 r.. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej – portal http://e-grajewo.pl/.

Szczegółowe informacje o działce, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, pokój Nr 5 lub  numerem telefonu 86 273 10 01 w. 15.

 

Za ile ta działka
Napisał: Ewa dodano: 2020-04-15 16:42:15

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.