Wieści z Gminy Grajewo

aktualizacja: 2020-10-27 16:48:19     nr wiadomości: 43827     przeczytano: 2186     Ilość komentarzy komentarze: 0

W przyszłym roku na terenie Gminy Grajewo wchodzą w życie nowe stawki podatku od nieruchomości. 21 października br. została podjęta stosowna uchwała w tej sprawie. Zgodnie z zapisami przyjętego aktu od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie danina w wysokości:

• od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 od 1 m2 powierzchni(w 2020 r. wynosi 0,95 zł od 1 m2 powierzchni),

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni (w 2020 r. wynosi 4,80 zł od 1 ha powierzchni),

c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni (w 2020 r. wynosi 0,50 zł od 1 m2 powierzchni),

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1m2 powierzchni (w 2020 r. wynosi 3,15 zł od 1 m2 powierzchni),

• od budynków lub ich części:

a) budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi  0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 5,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ( w 2020 r. wynosi 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej),

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2020 r. wynosi 8,05 zł 1 m2 od powierzchni użytkowej),

• od budowli 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Podatek od nieruchomości to należność publicznoprawna, której podlegają co do zasady grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jego kwestie reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 r. Wysokość stawki ustalają rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Jednak, by zapobiec zbyt wysokim podwyżkom lokalnym, ustawa definiuje, że co roku Minister Finansów publikuje obwieszczenie, w którym określa się maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Maksymalna stawka jest podwyższana o współczynnik rosnącej inflacji, odnotowany w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.