Ogłoszenie o naborze

aktualizacja: 2020-08-04 13:11:57     nr wiadomości: 43029     przeczytano: 2661     Ilość komentarzy komentarze: 0

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko urzędnicze: podinspektor
 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.
 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r poz. 1282),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
 • staż pracy: 3 lata,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość przepisów: ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, ustawy o lasach, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXCEL;
 • mile widziane doświadczenie pracy w administracji;
 • umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, komunikatywność, łatwość w wypowiadaniu się i pisaniu tekstów.  

5. Główne zadania na stanowisku pracy: 

 1. Rejestracja jednostek pływających i prowadzenie rejestru systemie teleinformatycznym.
 2. Wydawanie zaświadczeń czy dla działek sporządzony jest uproszczony plan urządzenia lasu oraz nie została wydana decyzja, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, decyzja administracyjna określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.).
 3. Wydawanie kart wędkarskich.
 4. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
 5. Sporządzanie i aktualizacja i identyfikacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi.
 6. Udostępnianie informacji o środowisku i naliczanie opłat.
 7. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
 8. Przeprowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie działań wydziału.
 9. Zlecanie i prezentowanie projektu programu ochrony środowiska.
 10. Opracowywanie i prezentowanie raportów z realizacji programu ochrony środowiska.

       6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca z klientem. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.                                                

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,
 • podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:
  - o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych;

  o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Inspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie, bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

Grajewo, 4.08.2020 r.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski  z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, adres e-mail: powiat@starostwograjewo.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr.  86 2738465 lub adresem e-mail: iod@starostwograjewo.pl lub osobiście w siedzibie administratora.
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania  złożonej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.