Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2020-05-21 08:28:00     nr wiadomości: 42400     przeczytano: 3622     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 20.05.2020 r.


Na podstawie art. 72 § 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

Starosta Grajewski zawiadamia, że na wniosek T-MOBILE POLSKA S.A., ul. Młynarska 12, 02-674 Warszawa została wydana w dniu 20.05.2020 r. decyzja nr 127/2020 znak: (nr sprawy WA.6740.110.2020) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 26671 w skład którego wchodzą : wieża antenowa o wysokości 44,3 m wraz z instalacją odgromową, urządzenia nadawczo-odbiorcze i drabina kablowa zamontowana na wieży, urządzenia techniczne usytuowane pod wieżą, działka o nr geodezyjnym nr 47 w m. Szlasy, gm. Radziłów.
       Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach7:30-15:30, 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.