Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2020-01-21 08:44:35     nr wiadomości: 41298     przeczytano: 6005     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 21.01.2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I w km 0+096-1+090"


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 17.01.2020 r.  na wniosek Piotra Żabickiego reprezentującego DROMOBUD sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418, 15-111 Białystok na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I w km 0+096-1+090”  

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Działki o nr ewidencyjnych : 3125, 3222, 3221/4 obręb 0001 Grajewo oraz części działek 3128/1, 3128/3, 3128/5 obręb 0001 Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo:
Działka nr ewid. 3128/1 o pow. 1,03548 ha na działki:
a) 3128/6 o powierzchni 0,0156 ha        b) 3128/7 o powierzchni 1,098 ha
Działka nr ewid. 3128/3 o pow. 0,3432 ha na działki:
a) 3128/8 o powierzchni 0,0563 ha        b) 3128/9 o powierzchni 0,2869 ha
Działka nr ewid. 3128/5 o pow. 0,3366 ha na działki:
a) 3128/10 o powierzchni 0,0113 ha      b) 3128/11 o powierzchni 0,3253 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:

ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Działki objęte czasowym zajęciem:
Obręb ewidencyjny 0001 Grajewo, jednostka ewidencyjna 200401_1 Grajewo:
o nr ewid. 3130/1, 3128/3 (po podziale 3128/9) i 3128/5 (po podziale 3128/11).

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30, tel. 86 273 84 69, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.