Obwieszczenie

aktualizacja: 2020-02-27 17:29:49     nr wiadomości: 41632     przeczytano: 4601     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 27.02.2020 r.

 

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Rozbudowa dróg gminnych nr 104176B (ulica Długa), 175647B (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 31.01.2019 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych nr 104176B (ulica Długa), 175647B (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 

                                 
Działki o nr ewidencyjnych :

1447, 1485, 1486/1,1486/3, 1488/3, 1488/4, 1658/1, 1493/2, 1494/1, 1045/10 , 1046/20, 1663, 1044/7, 1493/4, 1493/5 obręb 0024 Radziłów.

 

Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny 0024  Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 1044/7 o pow. 1,5723 ha na działki:

a) 1044/14 o powierzchni 0,0020 ha       b) 1044/15 o powierzchni 1,5703 ha

    

Działka nr ewid. 1493/4 o pow. 0,0405 ha na działki:

a) 1493/7 o powierzchni 0,0165 ha      b) 1493/8 o powierzchni 0,0240 ha

Powyższe oznaczenia należy interpretować:

                 
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

            
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,    tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

     Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.