OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2020-03-09 18:53:00     nr wiadomości: 41748     przeczytano: 4490     Ilość komentarzy komentarze: 0

SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 09.03.2020 r.

 

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)
 

postanawiam z urzędu sprostować oczywistą omyłkę: w obwieszczeniu z dnia 09.03.2020r. znak sprawy WA.6740.15.3.2020 dotyczącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   pn. „Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów”. 

Działki o nr ewidencyjnych: 70, 90, 91, 92, obręb 0011 Karwowo.

– wpisano w obwieszczeniu:

      „Rozbudowa dróg gminnych nr 104176B (ulica Długa), 175647B (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie”.

– powinno być:

      „Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów”.

– wpisano w obwieszczeniu:

     „Obwieszcza się, że w dniu 31.01.2019 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów  ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów”

– powinno być:

    „Obwieszcza się, że w dniu 23.01.2019 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów”

      

Powyższa zmiana staje się integralną częścią zawiadomienia z dnia 09.03.2020r. Pozostałe zapisy w zawiadomieniu z dnia 09.03.2020r. pozostają bez zmian.

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 09.03.2020 r.
 
o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Rozbudowa dróg gminnych nr 104176B (ulica Długa), 175647B   (ulica Pogodna), 175648B (ulica Słoneczna) w Radziłowie”.
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 31.01.2019 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 162524B w msc. Karwowo, gm. Radziłów”.
    Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 
    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 
                                 
Działki o nr ewidencyjnych : 70, 90, 91, 92, obręb 0011 Karwowo.
 
Działki ulegające podziałowi:
Obręb ewidencyjny 0011  Karwowo, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:
 
Działka nr ewid. 91 o pow. 0,0576 ha na działki:
a) 91/1 o powierzchni 0,0322 ha       b) 91/2 o powierzchni 0,0254 ha
    
Działka nr ewid. 92 o pow. 0,2418 ha na działki:
a) 92/1 o powierzchni 0,0024 ha      b) 92/2 o powierzchni 0,2394 ha
 
a) 1493/7 o powierzchni 0,0165 ha      b) 1493/8 o powierzchni 0,0240 ha
 
Powyższe oznaczenia należy interpretować:
                 
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
            
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
 
     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,     tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
     Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
     Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.
     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.