OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2020-03-09 18:51:10     nr wiadomości: 41747     przeczytano: 4368     Ilość komentarzy komentarze: 0

SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 09.03.2020 r.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.)
 

postanawiam z urzędu sprostować oczywistą omyłkę: w obwieszczeniu z dnia 09.03.2020r. znak sprawy WA.6740.15.4.2020 dotyczącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.   „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w miejscowości Klimaszewnica”. Działki o nr ewidencyjnych : 1025/1, 1022, 1018, 130/2, 130/3, 129/1, 128/2, 75/2, 74/2, 73,2, 73/2, 73/1, 72/3, 121/6, 120/3, 69/4, 119/1, 119/2, 116, 117, 73/15, 73/16, 121/5 obręb 0013 Klimaszewnica.

– wpisano w obwieszczeniu:

      „Obręb ewidencyjny 0024  Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:”

– powinno być:

      „Obręb ewidencyjny 0013  Klimaszewnica, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:”.

        

Powyższa zmiana staje się integralną częścią zawiadomienia z dnia 09.03.2020r. Pozostałe zapisy w zawiadomieniu z dnia 09.03.2020r. pozostają bez zmian.

 

 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 09.03.2020 r.

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą  „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w miejscowości  Klimaszewnica”.
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 ze zm.) – obwieszcza się, że w dniu 31.01.2020 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B  w miejscowości  Klimaszewnica”.
    Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 
                                 
Działki o nr ewidencyjnych : 1025/1, 1022, 1018, 130/2, 130/3, 129/1, 128/2, 75/2, 74/2, 73,2, 73/2, 73/1, 72/3, 121/6, 120/3, 69/4, 119/1, 119/2, 116, 117, 73/15, 73/16, 121/5 obręb 0013 Klimaszewnica.

Działki ulegające podziałowi:
Obręb ewidencyjny 0024  Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów:

Działka nr ewid. 69/4 o pow. 0,3840 ha na działki:
a) 69/7 o powierzchni 0,0012 ha       b) 69/8 o powierzchni 0,3828 ha
    
Działka nr ewid. 72/3 o pow. 0,8452 ha na działki:
a) 72/8 o powierzchni 0,0012 ha       b) 72/9 o powierzchni 0,8440 ha

Działka nr ewid. 73/1 o pow. 0,5179 ha na działki:
a) 73/21 o powierzchni 0,0038 ha       b) 73/22 o powierzchni 0,5141 ha

Działka nr ewid. 73/2 o pow. 0,1771 ha na działki:
a) 73/23 o powierzchni 0,0014 ha       b) 73/24 o powierzchni 0,1757 ha

Działka nr ewid. 74/2 o pow. 0,2822 ha na działki:

a) 74/5 o powierzchni 0,0016 ha       b) 74/6 o powierzchni 0,2806 ha

Działka nr ewid. 75/2 o pow. 0,2602 ha na działki:
a) 75/5 o powierzchni 0,0008 ha       b) 75/6 o powierzchni 0,2594 ha

Działka nr ewid. 116 o pow. 0,4276 ha na działki:
a) 116/1 o powierzchni 0,0012 ha       b) 116/2 o powierzchni 0,4264 ha

Działka nr ewid. 117 o pow. 1,1326 ha na działki:
a) 117/1 o powierzchni 0,0114 ha       b) 117/2 o powierzchni 1,1212 ha

Działka nr ewid. 119/1 o pow. 0,0128 ha na działki:
a) 11/9/3 o powierzchni 0,0007 ha       b) 119/4 o powierzchni 0,0121 ha

Działka nr ewid. 119/2 o pow. 0,0574 ha na działki:
a) 119/5 o powierzchni 0,0012 ha       b) 119/6 o powierzchni 0,0562 ha

Działka nr ewid. 120/3 o pow. 0,1088 ha na działki:
a) 120/4 o powierzchni 0,0001 ha       b) 120/6 o powierzchni 0,1070 ha 
c) 120/5 o powierzchni 0,0012 ha


Działka nr ewid. 121/6 o pow. 0,5852 ha na działki:
a) 121/8 o powierzchni 0,0007 ha       b) 121/9 o powierzchni 0,5845 ha

Działka nr ewid. 128/2 o pow. 0,1432 ha na działki:
a) 128/3 o powierzchni 0,0003 ha       b) 128/4 o powierzchni 0,1429 ha

Działka nr ewid. 129/1 o pow. 0,0972 ha na działki:
a) 129/3 o powierzchni 0,0008 ha       b) 129/4 o powierzchni 0,0964 ha

Działka nr ewid. 130/2 o pow. 0,1565 ha na działki:
a) 130/6 o powierzchni 0,0004 ha       b) 130/7 o powierzchni 0,1561 ha

Działka nr ewid. 130/3 o pow. 0,0992 ha na działki:
a) 130/4 o powierzchni 0,0004 ha       b) 130/5 o powierzchni 0,0988 ha

Działki objęte czasowym zajęciem :
Obręb ewidencyjny 0013 Klimaszewnica , jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów :
o nr ewid. 73/15, 73/16, 121/5. 

Powyższe oznaczenia należy interpretować:
                 
ppkt. a) i c) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
            
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
2/3
     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
     Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
     Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.
     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.